Informacja o wpływie postanowienia Sądu KRS o uchyleniu postanowienia z dnia 19.10.2015r.

04.02.2016

Raport bieżący nr 7/2016

Zarząd spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2016 z dnia 15.01.2016r. informuje, że w dniu 03.02.2016r. do siedziby Spółki wpłynęła treść postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS z dnia 14.01.2016r.
Emitent informuje, że treść odebranego w dniu 03.02.2016r. pokrywa się z treścią zmian ujawnionych w KRS Spółki oraz informacjami podanymi przez Emitenta w raporcie z dnia 15.01.2016r.
Sąd uchylając postanowienie z dnia 19.10.2015r. wycofał wszystkie wprowadzone zmiany wynikające z uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r.
Emitent informuje jak dotychczas, że nie zamierza kwestionować postanowienia Sądu.
Emitent informował o treści uchylonego przez Sąd postanowienia z dnia 19.10.2015r. raportem bieżącym nr 70/2015 z dnia 21.10.2015r. O powzięciu informacji o uchyleniu postanowienia z dnia 19.10.2015r. Emitent informował raportem bieżącym nr 2/2016 z dnia 15.01.2016r.