Korekta raportu SA-R 2011

20.04.2012

Raport bieżący nr 14/2012

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w opublikowanym w dniu 19.04.2012 r. raporcie rocznym SA-R 2011 skorygowany został arkusz „Podpisy wszystkich członków Zarządu”.
W wyniku oczywistej omyłki, nie zamieszczono w nim podpisu Prezesa Zarządu Spółki Pani MAŁGORZATY DRĄGOWSKIEJ.

Korekta SA-R 2011

Było:

„Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2012-04-19 Bogumiła Stańczak Wiceprezes Zarządu
2012-04-19 Danuta Grelewicz-Pogórska Wiceprezes Zarządu”

Jest:

„Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2012-04-20 Małgorzata Drągowska Prezes Zarządu
2012-04-20 Danuta Grelewicz-Pogórska Wiceprezes Zarządu
2012-04-20 Bogumiła Stańczak Wiceprezes Zarządu”

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.