Korekta Raportu bieżącego nr 28/2022/K

12.12.2022

English version below

Temat: Korekta załącznika do raportu bieżącego nr 28/2022 -Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie

Zarząd spółki ManyDev Studio SE (dalej: „Spółka”) informuje, że z uwagi na błąd techniczny do raportu bieżącego nr 28/2022 nie dołączono załącznika – zawiadomienia sporządzonego w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Spółka załącznik ten przekazuje w załączeniu do raportu.

Treść raportu bieżącego nr 28/2022 pozostaje bez zmian.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 70 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załącznik: 2800_PLW_zawiadomienie_UKNF_10.12.2022_ManyDev-sig.pdf


Correction to Current Report no. 28/2022

Subject: Correction of attachment to current report no. 28/2022 -Notification pursuant to Article 69 of the Act on Public Offering of a change in the share of the total number of votes

The Management Board of ManyDev Studio SE (hereinafter the „Company”) informs that due to a technical error, the attachment – a notification prepared pursuant to Article 69 of the Act on Public Offering and Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and Public Companies – was not attached to current report No. 28/2022. The Company provides the attachment as an attachment.

The content of current report No. 28/2022 remains unchanged.

Detailed legal basis: Article 70 (1) of the Act on Public Offering and Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and Public Companies, in connection with § 15 (2) of the Regulation of the Minister of Finance dated March 29, 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state.

Attachment: 2800_PLW_zawiadomienie_UKNF_10.12.2022_ManyDev-sig.pdf