Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23.05.2017 r.

26.04.2017

Raport bieżący nr 27/2017

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 23.05.2017 r. na godzinę 11:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 35.

Zarząd Emitenta informuje, że w związku z wnioskiem akcjonariusza o zwołanie Walnego Zgromadzenia z dnia 26.04.2017 r. o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 26 załączone do niniejszego raportu projekty uchwał o numerach 16-23 są projektami uchwał o których poddanie pod obrady Walnego Zgromadzenia zawnioskował akcjonariusz.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu