Raport bieżący nr 20/2022

30.09.2022

English version below

Temat: Otrzymanie rezygnacji członka Rady Nadzorczej Spółki

Postawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ManyDev Studio SE (dalej jako: „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 września 2022 r., Spółka otrzymała od członka Rady Nadzorczej, Pana Bartłomieja Kurylaka oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z treścią rezygnacji, została ona złożona w związku z objęciem przez Pana Bartłomieja Kurylaka innych obowiązków zawodowych, które uniemożliwiają mu pełnienia odpowiedzialnej funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Current Report no. 20/2022

Subject: Receipt of the resignation of a member of the Supervisory Board of the Company

Legal basis: art. 56 sec. 1 point 2 of the Act on Public Offering – current and periodic information

The Board of ManyDev Studio SE (hereinafter referred to as: „Company”) informs that today, i.e. September 30th, 2022, the Company has received from a Supervisory Board member, Mr. Bartłomiej Kurylak, a declaration of resignation from the function of a member of the Supervisory Board of the Company.

According to the resignation, it was submitted in connection with assuming by Mr. Bartłomiej Kurylak other professional duties that prevent him from performing the responsible function of a member of the Supervisory Board of the Company.

Detailed legal basis: § 5 point 4 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29th, 2018, on current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the law of a non-member state