Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w „AD.DRĄGOWSKI” S.A.

16.06.2009

Raport bieżący nr 31/2009

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 15 czerwca 2009 roku otrzymał zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w AD.DRĄGOWSKI S.A. następującej treści:

„Temat: Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam o zmianie w ogólnej ilości głosów.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału: Sprzedaż akcji w systemie notowań jednolitych w dniach 3 i 4 czerwca 2009 roku oraz postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 06.04.2009 r., sygn. akt: WA.XII NS-REJ.KRS/006252/09/062) w sprawie zarejestrowania nowej emisji 1.100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C od numeru 0.000.001 do numeru 1.100.000 o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, o łącznej wartości 1.100.000 zł (jeden milion sto tysięcy złotych).
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
a/ 2.026.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A oraz 90.560 akcji zwykłych, co stanowiło 22,6% kapitału zakładowego Spółki,
b/ 4.142.560 głosów na Walnym Zgromadzeniu na ogólną liczbę głosów wynoszącą 18.300.000, co stanowiło 22,6 % ogólnej liczby głosów.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
a/ 2.026.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A oraz 49.505 akcji zwykłych, co stanowi 19,9% kapitału zakładowego Spółki,
b/ 4.101.505 głosów na Walnym Zgromadzeniu na ogólną liczbę głosów wynoszącą 20.500.000, co stanowi 20,0 % ogólnej liczby głosów.
4. Informacja dotycząca zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów: Informuję, że w okresie najbliższych 12 miesięcy nie planuję zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów. Podpis Małgorzata Drągowska.”

Podstawa prawna:
§70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.