Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

09.12.2009

Raport bieżący nr 54/2009

Na podstawie art. 160.4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych następującej treści:

„Na podstawie art. 160 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zawiadamiam o zbyciu praw poboru akcji spółki „AD.DRĄGOWSKI” S.A.
Szczegółowe informacje są zawarte poniżej:

1. Imię i nazwisko osoby obowiązanej – Małgorzata Drągowska, imię i nazwisko podmiotu dokonującego transakcji nabycia/zbycia – transakcje dokonane przez osobę obowiązaną.
2. Wskazanie przyczyny przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną z emitentem – wykonanie obowiązku nałożonego Ustawą o obrocie, osoba obowiązana jest Prezesem Zarządu Spółki.
3. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja – prawa poboru akcji „AD.DRĄGOWSKI” S.A.
4. Rodzaj transakcji – sprzedaż, tryb transakcji – zlecenia w notowaniach jednolitych.
5. Data i miejsce zawarcia transakcji – dnia 2.12.br, dnia 3.12.br, transakcje zawarto na GPW w Warszawie S.A.
6. Cena i wolumen transakcji – cena 0,80 zł, wolumen 15.200 praw poboru, cena 0,90 zł, wolumen 310 praw poboru, cena 0,70 zł, wolumen 7.150 praw poboru.
7. Data i miejsce sporządzenia informacji: Warszawa, dnia 7 grudnia 2009 roku, podpis Małgorzaty Drągowskiej.”

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.