Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

16.11.2010

Raport bieżący nr 41/2010

Na podstawie art. 160.4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 15.11.2010 r. otrzymał zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych następującej treści:

„Na podstawie art. 160 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zawiadamiam o zbyciu 96.460 akcji oraz 66.460 praw poboru akcji spółki „AD.DRĄGOWSKI” S.A.
Szczegółowe informacje są zawarte poniżej:

1. Imię i nazwisko osoby obowiązanej – Małgorzata Drągowska, imię i nazwisko podmiotu dokonującego transakcji nabycia/zbycia – transakcje dokonane przez osobę obowiązaną oraz przez małżonka osoby obowiązanej Lecha Drągowskiego.
2. Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną z emitentem – Prezes Zarządu.
3. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja – akcje „AD.DRĄGOWSKI” S.A., prawa poboru akcji „AD.DRĄGOWSKI” S.A.
4. a/ Opis transakcji – data – dnia 29 października 2010 roku – transakcje dokonane przez małżonka osoby obowiązanej, rodzaj transakcji – sprzedaż, wolumen – 16.460 akcji, średnia cena 2,15 złotego, 31.460 praw poboru, średnia cena -0,48 złotego.
b/ Opis transakcji dkonanych przez osobę obowiązaną – data – dnia 29 października 2010 roku, rodzaj transakcji – sprzedaż, wolumen – 65.000 akcji, średnia cena 2,14 złotego, 50.000 praw poboru, średnia cena – 0,45 złotego.
5. Miejsce transakcji – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Tryb zawarcia transakcji – dnia 29 października 2010 roku 96.460 akcji, średnia cena 2,14 zł, dnia 29 października 2010 roku – 66.460 praw poboru akcji, średnia cena – 0,46 zł. Zlecenia w notowaniach ciągłych.
7. Data i miejsce sporządzenia informacji: Warszawa, dnia 8 listopada 2010 roku, podpis Małgorzaty Drągowskiej.”