Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

23.07.2010

Raport bieżący nr 28/2010

Na podstawie art. 160 ust.4 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 22 lipca 2010 roku otrzymał zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych następującej treści
„Na podstawie art. 160 ust.1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zawiadamiam o zbyciu 124.593 akcji spółki „AD.DRĄGOWSKI” S.A.
Szczegółowe informacje są zawarte poniżej:
1. Imię i nazwisko osoby obowiązanej – Małgorzata Drągowska, imię i nazwisko podmiotu dokonującego transakcji nabycia/zbycia – transakcje dokonane przez osobę obowiązaną oraz przez małżonka osoby obowiązanej Lecha Drągowskiego.
2. Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną z emitentem – Prezes Zarządu.
3. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja – akcje „AD.DRĄGOWSKI” S.A.
4. a/ Opis transakcji – data – dnia 12.07, 13.07, 14.07 i 15.07 – transakcje dokonane przez małżonka osoby obowiązanej, rodzaj transakcji – sprzedaż, wolumen – 53.937 akcji, średnia cena – 2,27 zł.
b/ Opis transakcji dokonanych przez osobę obowiązaną – data – dnia 16.07, rodzaj transakcji – sprzedaż, wolumen 70.656, średnia cena – 3.07 zł.
5. Miejsce transakcji – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Tryb zawarcia transakcji – dnia 12.07. – 27.305 akcji, średnia cena 2,30 zł, dnia 13.07. – 5.000 akcji, średnia cena – 2,29 zł, dnia 14.07. – 15.024 akcje, średnia cena 2,22 zł, dnia 15.07. – 6.608 akcji, średnia cena 2,23 zł, dnia 16.07. – 70.656 akcji, średnia cena 3,07 zł.
7. Data i miejsce sporządzenia informacji: Biskupiec Reszelski, dnia 19 lipca 2010 r. Podpis Małgorzaty Drągowskiej.

Podstawa prawna § 5 ust1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.