Zawarcie umowy znaczącej – aneks do umowy z BOŚ S.A.

30.07.2010

Raport bieżący nr 30/2010

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w dniu 29 lipca 2010 roku Spółka podpisała z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, Aneks Nr 2 do umowy nr 422/12/2007/1287/K/OBR kredytu obrotowego odnawialnego złotowego z dnia 19 grudnia 2007 roku, na podstawie którego zostało dokonane podwyższenie wartości kredytu do kwoty 3.000.000,- zł oraz przedłużenie terminu udostępnienia kredytu do dnia 20.07.2012 r. Kredyt jest przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności Spółki w zakresie zakupu lokali mieszkalnych przeznaczonych do dalszej odsprzedaży. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi stawkę WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych w PLN powiększoną o marżę Banku.
Warunki kredytowania nie odbiegają od warunków rynkowych.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych AD.DRĄGOWSKI S.A.

Podstawa prawna:
§ 5. 1. pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.