Zawarcie porozumienia w zakresie wcześniejszego wykupu obligacji

26.02.2016

Raport bieżący nr 13/2016

Zarząd spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że dniu 26.02.2016r. Emitent zawarł ze spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000547450 porozumienie na mocy spółka Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. dokonała wcześniejszego wykupu 929 obligacji imiennych pieniężnych serii D o wartości nominalnej 5.000,00 _pięć tysięcy_ złotych każda, tj łącznej wartości nominalnej 4.645.000,00 _cztery miliony sześćset czterdzieści pięć tysięcy 00/100_, wyemitowanych przez spółkę Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o.

Emitent w związku z wcześniejszym wykupem 929 obligacji serii D spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w dniu 26.02.2016r. uzyskał cenę wykupu w łącznej wysokości 4.736.464,65 zł _cztery miliony siedemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote 65/100_. Cena wykupu obejmuje wartość nominalną Obligacji w wysokości 4.645.000,00 _cztery miliony sześćset czterdzieści pięć tysięcy 00/100_ oraz należne Emitentowi odsetki na dzień zawarcia porozumienia w kwocie 91.464,65 zł _dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote 65/100_.

Emitent informuje, że pozostałe 13 z łącznej liczby 942 obligacji serii D spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. nabytych przez Emitenta w dniu 30.10.2015r. zostało wykupionych przez spółkę Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. we wcześniejszym terminie z którego to tytułu Emitent uzyskał łącznie kwotę 65.000,00 zł obejmującą kwotę wykupu wraz z należnymi emitentowi odsetkami. O objęciu obligacji serii D spółki Słoneczne Inwestycje Emitent informował raportem bieżącym nr 81/2015 z dnia 30.10.2015r.

Aktualnie Emitent nie posiada żadnych obligacji spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie.

Emitent informuje, również, że pomiędzy Emitentem a spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. nie zachodzą powiązania osobowe. Spółka Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. na dzień publikacji niniejszego raportu nie pozostaje znaczącym akcjonariuszem Emitenta.