Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2018r., badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

05.02.2018

Raport bieżący nr 13/2018

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że na posiedzeniu w dniu 05.02.2018r.. Rada Nadzorcza Spółki jako podmiot uprawniony do dokonania wyboru biegłego do badania sprawozdań Spółki postanowiła dokonać wyboru podmiotu Misters Audytor Adviser Sp. zo.o., z siedzibą: 02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 40/5, NIP:521-359-13-29, REGON: 142757598, KRS: 0000375656, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3704, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2018r., badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
Emitent informuje, że nie korzystał z usług Misters Audytor Adviser Sp Sp. zo.o z siedzibą w Warszawie.
Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na czas wykonania jej przedmiotu

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu