Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

24.05.2014

Raport bieżący nr 5/2014

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 25 kwietnia 2014 roku, po zapoznaniu się z trzema ofertami firm audytorskich przedstawionymi przez Zarząd Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki. Wybranym podmiotem jest PKF CONSULT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 02-695 Warszawa, ulica Orzycka 6, lok. 1B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034774. PKF CONSULT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem uprawnionym do przeglądu i badania sprawozdań finansowych na podstawie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 477.
Przedmiotem umowy będzie dokonanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30.06.2014 roku oraz badania rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2014 roku.
Wybór PKF CONSULT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.