Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

16.04.2013

Raport bieżący nr 3/2013

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 16 kwietnia 2013 roku, po zapoznaniu się z sześcioma ofertami firm audytorskich przedstawionymi przez Zarząd Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki. Wybranym podmiotem jest PKF Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 02-695 Warszawa, ulica Orzycka 6, lok. 1B; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS – 19875; PKF Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem uprawnionym do przeglądu i badania sprawozdań finansowych na podstawie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 548.
Emitent dotychczas nie korzystał z usług wybranego podmiotu. Przedmiotem umowy będzie dokonanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30.06.2013 roku oraz badania rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2013 roku.
Wybór PKF Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.