Umorzenie postępowania KNF o wykluczenie Spółki

21.12.2016

Raport bieżący nr 48/2016

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 82/2015 z dnia 03.11.2015r., informuje, że w dniu 20.12.2016r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała komunikat w sprawie działań podjętych przez Komisję w stosunku do Emitenta.

Z treści komunikatu KNF z dnia 20.12.2016r. Emitent powziął informację o umorzeniu prowadzonego przez Komisję od dnia 30.10.2016r. postępowania administracyjnego w przedmiocie wykluczenia akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.
Komisja uznała, że wobec nie dojścia do skutku emisji akcji Emitenta a podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r. nie zachodzi stan zagrożenia dla inwestorów w związku z czym postępowanie to jako bezprzedmiotowe zostało umorzone.

W treści Komunikatu KNF poinformowała również o wszczęciu postępowania w sprawie nałożenia kary na spółkę Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie oraz o skierowaniu jednego zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na złożeniu do KRS niezgodnego z prawdą dokumentu w postaci oświadczenia o dokonaniu wpłaty na pokrycie kapitału zakładowego, tj. o przestępstwo z art. 587 § 1 k.s.h, nie precyzując jednak jakiego oświadczenia zawiadomienie to dotyczyło. Emitent wnioskuje, iż zawiadomienie do prokuratury z art. 587 § 1 k.s.h. nie dotyczy Spółki Platynowe Inwestycje S.A ponieważ w/w sytuacja dotycząca rzekomego złożenia do KRS niezgodnego z prawdą dokumentu nie miała miejsca w Spółce Platynowe Inwestycje S.A.

Emitent informuje, że pełna treść komunikatu KNF dostępna jest na oficjalnej stronie KNF