Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie podjęcia przez Emitenta negocjacji z Inwestorem

20.04.2015

Raport bieżący nr 8/2015

Zarząd AD.DRĄGOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym raportem przekazuje treść informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione zgodnie z treścią art. 57 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm) oraz § 2 ust. 1 pkt. 1) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych z dnia 13 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 67, poz. 476).

Emitent informuje, że w dniu 16.04.2015r. do Komisji Nadzoru Finansowego przekazał informacje o następującej treści:

„ESPI Kancelaria DIA-S
Komisja Nadzoru Finansowego
Spółka: AD.DRĄGOWSKI S.A.

Zarząd AD.DRĄGOWSKI S.A. w Warszawie, stosownie do art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382) oraz § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz.U.2006.67.476) zawiadamia, iż w związku z rozpoczęciem przez Emitenta negocjacji w sprawie podjęcia współpracy z inwestorem zainteresowanym nabyciem większościowego pakietu akcji Emitenta, koniecznym stało się utajnienie wyżej wskazanej informacji poufnej do dnia 24.04.2015r.

Emitent informuje, jako jedna ze stron rozpoczęła negocjacje ze Spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie oraz pozostałymi zaangażowanymi podmiotami tj. grupą akcjonariuszy Spółki: 1) Lechem Drągowskim, Małgorzatą Drągowską, Łukaszem Drągowskim oraz Danutą Grelewicz-Pogórską (dalej: Grupa Akcjonariuszy) oraz Spółką A.Drągowski Sp. z o.o. W Grupie Akcjonariuszy znajdują się osoby pełniące funkcje w organach Emitenta, Lech Drągowski oraz Danuta Grelewicz-Pogórska pełnią funkcje w Zarządzie Emitenta natomiast Łukasz Drągowski pełni funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta.

Emitent informuje, że podmiot Słoneczne Inwestycje jest zainteresowany przejęciem pakietu kontrolnego akcji Spółki znajdującego się w posiadaniu Grupy Akcjonariuszy. Strony negocjacji przewidują, że efektem negocjacji będzie zawarcie pomiędzy nimi wiążącego porozumienia, którego efektem ma być między innymi przeniesienie własności posiadanych przez Grupę Akcjonariuszy akcji Emitenta na Spółkę Słoneczne Inwestycje, głęboka restrukturyzacja działalności Emitenta, a także zmiana składu organów Spółki.

W ocenie Emitenta podanie informacji o stronach i założeniach procesu negocjacyjnego na obecnym etapie może naruszyć słuszny interes Emitenta i wpłynąć negatywnie na wynik prowadzonych negocjacji. Przede wszystkim Emitent wskazuje, że podanie do wiadomości publicznej może osłabić pozycję negocjacyjną Emitenta oraz utrudnić zawarcie porozumień na możliwie najkorzystniejszych dla Emitenta warunkach.
Nadto Emitent jest zdania, że informacja o zainteresowaniu Inwestora nabyciem akcji Emitenta może doprowadzić do jego wycofania się z tego tego procesu w związku z poinformowaniem bezpośredniej konkurencji Inwestora o prowadzonych rozmowach.

Powyższe okoliczności w ocenie Zarządu Emitenta wyczerpują przesłanki opóźnienia publikacji informacji poufnej z § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes Emitenta oraz sposobu po stępowania Emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz.U. Nr 67, poz. 476).

W ocenie Zarządu Emitenta opóźnienie przekazania informacji poufnej w przedmiocie prowadzonych negocjacji nie wprowadzi akcjonariuszy i inwestorów w błąd albowiem faktycznie na obecnym etapie strony negocjacji nie wypracowały pełnego modelu przyszłej współpracy oraz nie zawarły, żadnych wiążących porozumień oraz Umów, które mogłyby wpłynąć na sytuację faktyczną czy finansową Emitenta. Ponadto podanie informacji o prowadzonych negocjacjach w ocenie Emitenta mogło by stworzyć fałszywy obraz wśród akcjonariuszy i inwestorów o osiągnięciu przez strony porozumienia na obecnym etapie.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Członek Zarządu – Danuta Grelewicz-Pogórska
Prezes Zarządu – Drągowski Lech”

Osoby reprezentujące Spółkę:
Członek Zarządu – Danuta Grelewicz Podgórska
Prezes Zarządu – Drągowski Lech