Uchwała KDPW w sprawie rejestracja akcji Spółki

10.02.2017

Raport bieżący nr 9/2017

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku informuję, iż w dniu dzisiejszym tj. 10.02.2017r. Zarząd Krajowego Depozytu podjął uchwałę nr 86/17 postanawiając zarejestrować w dniu 14 lutego 2017 r. w depozycie papierów wartościowych 27.675.000 _dwadzieścia siedem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda oraz oznaczyć je kodem PLADDRG00122.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przekazuję uchwałę.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu