Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2011

19.01.2011

Raport bieżący nr 10/2011

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku.

Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku:

1. Raport za IV kwartał 2010 roku – 01 marca 2011 roku.
2. Raport za I kwartał 2011 roku – 16 maja 2011 roku.
3. Raport za III kwartał 2011 roku – 14 listopada 2011 roku.
4. Raport półroczny za I półrocze 2011 roku – 31 sierpnia 2011 roku.
5. Raport roczny za 2010 rok – 28 kwietnia 2011 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, Spółka rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2011 roku.

Podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.