Tekst jednolity Statutu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. po uwzględnieniu zmian wysokości kapitału zakładowego Spółki

04.01.2011

Raport bieżący nr 2/2011

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w następstwie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 22.12.2010 r., sygn. akt: WA.XII NS-REJ.KRS/037967/10/161, w sprawie dokonania rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uległ zmianie tekst jednolity Statutu Spółki. Nowe brzmienie otrzymały paragrafy: § 7.1.; § 7.2.; § 7.3. statutu:

§ 7.1. otrzymuje następujące brzmienie:————————————————————————————————–
„Kapitał akcyjny Spółki wynosi 18.450.000,- zł (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).”——————————————————————————————————————————————–
§ 7.2. otrzymuje następujące brzmienie:————————————————————————————————–
„Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 18.450.000 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”——————————————————————————-
§ 7.3. otrzymuje następujące brzmienie:————————————————————————————————–
„Kapitał akcyjny dzieli się na: —————————————————————————————————————
8.950.000 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A, o wartości nominalnej 1,00 złoty——– (jeden) każda akcja, które dzielą się na: ————————————————————————————————–
– 8.450.000 (osiem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 od numeru 0.000.001 do numeru 8.450.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; ——————–
– 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 od numeru 8.450.001 do numeru 8.950.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;———————————————————————————————
– 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B od numeru 000.001 do numeru 400.000, o wartości——– nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; ——————————————————————————————-
– 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C od numeru 0.000.001 do——— numeru 1.100.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, ————————————————–
– 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii D od numeru 0.000.001 do numeru 2.000.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.———————————————————————————————
– 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii E od numeru 0.000.001 do numeru 6.000.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”——————————————————————————————–

W załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmianę wysokości kapitału zakładowego Spółki.

Załączniki: