Rezygnacja członków Rady Nadzorczej AD.DRĄGOWSKI S.A.

30.06.2009

Raport bieżący nr 38/2009

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2009 roku Panie:

1. Małgorzata Drągowska – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Iwona Barabasz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

złożyły rezygnacje z funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 29 czerwca 2009 roku.

Podstawa prawna:
§ 5.1. pkt 21 i § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.