Rejestracja zmian Statutu Spółki w KRS w sprawie przyjęcia waluty Euro, w której będzie wyrażany kapitał Spółki

13.09.2019

Raport bieżący nr 22/2019

Zarząd spółki Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.09.2019r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 13.09.2019 r. zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy KRS w dniu 13.09.2019r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwały nr18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24.06.2019r. w sprawie przyjęcia waluty EURO jako waluty, w której będzie wyrażany kapitał zakładowy Spółki, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, że po rejestracji zmian Statutu Spółki kapitał zakładowy Emitenta wynosi: 194.000,00 EURO _sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące EURO_.

Emitent poniżej podaje treść zmienionych postanowień Statutu Spółki:

par 6 Statutu Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 194.000,00 EURO _sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące EURO_.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 9.700.000 _dziewięć milionów siedemset tysięcy_ akcji o wartości nominalnej 0,02 EURO _dwa euro centy_ każda akcja.
3. Kapitał zakładowy dzieli się na:
– akcje serii A2 w ilości 235.700 _dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset_ akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 235.700, o wartości nominalnej 0,02 EURO _dwa euro centy_ każda akcja;
– akcje serii B w ilości 40.000 _czterdzieści tysięcy_ akcji na okaziciela od numeru 00.001 do numeru 40.000, o wartości nominalnej 0,02 EURO _dwa euro centy_ każda akcja;
– akcje serii C w ilości 107.000 _sto siedem tysięcy_ akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 107.000, o wartości 0,02 EURO _dwa euro centy_ każda akcja;
– akcje serii D w ilości 200.000 _dwieście tysięcy_ akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 200.000, o wartości nominalnej 0,02 _dwa euro centy_ każda akcja;
– akcje serii E w ilości 600.000 _sześćset tysięcy_ akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 0,02 EURO _dwa euro centy_każda akcja;
– akcje serii F w ilości 7.776.300 _siedem milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta_ akcji na okaziciela od numeru 0.000.001 do numeru 7.776.300, o wartości nominalnej 0,02 EURO _dwa euro centy_ każda akcji,
– akcje serii G w ilości 741.000 _siedemset czterdzieści jeden tysięcy_ akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 741.000, o wartości nominalnej 0,02 EURO _dwa euro centy_ każda akcja;

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu