Rejestracja zmian Statutu Spółki oraz zmiana siedziby Spółki

30.05.2016

Raport bieżący nr 31/2016

Zarząd spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 30.05.2016r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 25.05.2016 r. zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS w dniu 25.05.2016 r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.04.2016r.

Z odpisu aktualnego KRS Spółki wynika, że Sąd Rejestrowy dokonał zmian zgodnie z treścią wniosku Emitenta.

Emitent informuje, że zgodnie z treścią Uchwały nr 23 oraz 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29.04.2016r. Sąd Rejestrowy dokonał zmian Statutu Spółki objętych tą uchwałą w zakresie dodania § 7.4 oraz zmiany brzmienia § 2

Emitent poniżej podaje treść zmienionych i dodanych na mocy wyżej wskazanych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.04.2015r. postanowień Statutu Spółki:§ 2. Siedzibą Spółki jest Płock.

§7.4 Kapitał Docelowy:
1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 28.04.2019 roku , do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 10.000.005 zł _słownie: dziesięć milionów pięć złotych_ poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela _kapitał docelowy
2. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały
3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

W związku rejestracją zmiany siedziby spółki, Emitent informuje, że zmianie ulega również dotychczasowy adres siedziby Spółki.

Aktualnym adresem siedziby spółki jest:

Platynowe Inwestycje S.A.
Ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 35,
09-407 Płock

Emitent informuje, że zmianie nie ulegają numery telefonów Emitenta oraz adresy e-mail.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje również aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.

Załączniki: