Rejestracja zmian Statutu Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki

25.06.2020

Raport bieżący nr 15/2020

Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raport bieżącego nr 10/2020 z dnia 15.06.2020 r. informuje, że w dniu 25.06.2020 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 25.06.2020 r. zmian w rejestrze KRS Spółki.
Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki.
Emitent złożył wniosek o sprostowanie ostatniego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, poprzez wpisanie prawidłowej waluty, w której wyrażona jest wysokość kapitału zakładowego spółki Platynowe Inwestycje SE.
Zarejestrowane zmiany wynikają z treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Platynowe Inwestycje SE z dnia 14 stycznia 2020 roku:
-nr 6 w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki,
– nr 7 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Platynowe Inwestycje SE w dniu 14.01.2020 roku postanowiło związku z umorzeniem 2.700.000 _dwa miliony siedemset tysięcy_ akcji serii F, iż ogólna liczba akcji Spółki ulegnie zmniejszeniu z liczby 9.700.000 _dziewięć milionów siedemset tysięcy_ do liczby 7.000.000 _siedem milionów_ akcji a obniżenie kapitału zakładowego związane z umorzeniem akcji nastąpi o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej umarzanych akcji tj. kwotę 54.000,00 EURO _pięćdziesiąt cztery tysiące EURO 00/100_.
Akcjonariusze uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14.01.2020 roku postanowili o obniżeniu kapitału z kwoty 194.000,00 EURO _sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące EURO 00/100_ do kwoty 140.000,00 EURO _sto czterdzieści tysięcy EURO 00/100_.
Aktualna wysokość kapitału zakładowego emitenta wynosi: 140.000,00 EURO _sto czterdzieści tysięcy EURO 00/100_.
W załączeniu niniejszego raportu Spółka publikuje bieżący Statut.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu