Raporty

Raport bieżący nr 17/2022

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zarząd spółki ManyDev Studio SE („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości w załączniku do niniejszego raportu listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%...

Raport bieżący nr 16/2022

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki ManyDev Studio SE („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez...

Raport bieżący nr 15/2022

Temat: Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2020 Zarząd ManyDev Studio SE (dalej jako: „Emitent” lub „Spółka”)...

Raport bieżący nr 14/2022

Temat: Rejestracja zmiany statutu Spółki Postawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ManyDev Studio SE (dalej jako: „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 czerwca 2022 r. powzięła wiadomość o...

Raport bieżący nr 13/2022

Temat: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie – raport biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ManyDev Studio z siedzibą w...

Raport bieżący nr 12/2022/K

Temat: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 12/2022 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu:Zarząd spółki ManyDev Studio SE („Spółka”) informuje, że w przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 3 czerwca 2022...

Raport bieżący nr 12/2022

Temat: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie (01-632), przy ul. Bieniewickiej 26,...

Raport kwartalny Q 1/2022

Wybrane dane finansowe: w tys. złw tys. złw tys. EURw tys. EURWYBRANE DANE FINANSOWE1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od dokwartał(y)...

Raport roczny RR 2021

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.złw tys.EUR 2021202020212020I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i0000II. Koszt własny sprzedaży0000III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-563-201-123-45IV. Zysk (strata) brutto-564-202-123-45V. Zysk (strata)...

Raport bieżący nr 11/2022

Temat: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ManyDev Studio SE ("Spółka") informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego za 2021 r.,...