Raport bieżący nr 7/2022

17.02.2022

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd spółki ManyDev Studio SE („Spółka”) niniejszym podaje do wiadomości, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 17 lutego 2022 roku, akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów byli:

  1. PlayWay Spółka Akcyjna, która wykonywała prawo głosu z 6 899 999 akcji, dających 6 899 999 głosów, co stanowiło 46,80 % liczby głosów obecnych na NWZ oraz 32,86 % ogólnej liczby głosów,
  2. Marek Parzyński, który wykonywał prawo głosu z 2 786 207 akcji, dających 2 786 207 głosów, co stanowiło 18,90 % liczby głosów obecnych na NWZ oraz 13,27 % ogólnej liczby głosów,
  3. Piotr Karbowski, który wykonywał prawo głosu z 2 688 127 akcji, dających 2 688 127 głosów, co stanowiło 18,23 % liczby głosów obecnych na NWZ oraz 12,80 % ogólnej liczby głosów,
  4. Bartosz Antoni Graś, który wykonywał prawo głosu z 2 366 667 akcji, dających 2 366 667 głosów, co stanowiło 16,05 % liczby głosów obecnych na NWZ oraz 11,26 % ogólnej liczby głosów.

Current report no. 7/2022

Topic: Shareholders holding at least 5% of votes at the Extraordinary General Meeting of the Company.

Legal basis: Article 70 point 3 of the Offerings Act – General Meeting list above 5%

Content of the report:

The Management Board of ManyDev Studio SE (the „Company”) hereby announces that at the Extraordinary General Meeting convened on 17 February 2022, the shareholders holding more than 5% of the votes were:

  1. PlayWay Spółka Akcyjna, which exercised voting rights from 6,899,999 shares, giving 6,899,999 votes, which corresponds to 46.80 % of the number of votes present at the Extraordinary General Meeting and 32.86% of the total number of votes,
  2. Marek Parzyński, who exercised voting rights from 2,786,207 shares, giving 2,786,207 votes, which corresponds to 18.90 % of the number of votes present at the Extraordinary General Meeting and 13.27 % of the total number of votes,
  3. Piotr Karbowski, who exercised voting rights from 2,688,127 shares, giving 2,688,127 votes, which corresponds to 18.23 % of the number of votes present at the Extraordinary General Meeting and 12.80 % of the total number of votes,
  4. Bartosz Antoni Graś, who exercised voting rights from 2,366,667 shares, giving 2,366,667 votes, which corresponds to 16.05% of the number of votes at the Extraordinary General Meeting and 11.26% of the total number of votes.