Raport bieżący nr 6/2022/K

07.03.2022

Temat: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 6/2022

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki ManyDev Studio SE („Spółka”) niniejszym koryguje raport bieżący nr 6/2022 opublikowany w systemie ESPI w dniu 17 lutego 2022 r., załączając treść projektów uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 17 lutego 2022 roku. Zarząd Spółki podjął decyzję o korekcie ww. raportu z uwagi na omyłkowe załączenie w/w projektów uchwał do raportu bieżącego o numerze 7/2022.

Poniżej Emitent ponownie przekazuje treść skorygowanego raportu:

„Zarząd spółki ManyDev Studio SE („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbyło się 17 lutego 2022 r.

Treść wszystkich poddanych pod głosowanie uchwał wraz z wynikami głosowania stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

§ 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.”

ManyDev-Studio-SE-tresc-uchwal-pojetych-przez-NWZ-w-dniu-17-lutego-2022_202202171300323078

Current report no. 6/2022/K

Topic: Correction of ESPI current report no. 6/2022

Legal basis: Article 56 (1) point 2 of the Act on Offering – current and periodical information

Content of the report:

The Management Board of ManyDev Studio SE (the „Company”) hereby corrects current report No. 6/2022 published in the ESPI system on 17 February 2022, enclosing the contents of draft resolutions adopted at the Extraordinary General Meeting of 17 February 2022. The Management Board of the Company decided to correct the above mentioned report, due to mistakenly attaching the above mentioned draft resolutions to the current report number 7/2022.

Below the Issuer provides again the content of the corrected report:

„The Management Board of ManyDev Studio SE (the „Company”) hereby discloses the contents of the resolutions passed by the Extraordinary General Meeting of the Company held on 17 February 2022.

The contents of all resolutions put to vote together with the outcome of voting are attached to this current report.

Detailed legal basis:

§ 19 (1) point 6 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state.”

Resolutions-of-extraordinary-general-meeting-held-on-17-february-2022-EN…_202202171300323078