Raport bieżący nr 3/2022

21.01.2022

English version below.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna: Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Zarząd ManyDev Studio SE („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 20 stycznia 2022 r. została dwustronnie podpisana przez Spółkę (jako „Dewelopera”) oraz Bingle Games sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Krakowie (jako „Wydawcę”) umowa deweloperska na produkcje gry video pod roboczym tytułem „The Edge of Collapse” opartej na cyklu powieści pod tym samym tytułem autorki o nazwisku Kyla Stone („Umowa”).
Zgodnie z zawartą Umową, Spółka stworzy grę na komputery PC, w systemie kamieni milowych, według poniższego schematu:
za etapy do stworzenia wersji Demo – 276 000 zł netto,
za etap do stworzenia Prologu: 324 000 zł netto,
za pełną wersję gry: 1 296 000 zł netto
przy czym Wydawca będzie miał prawo do rezygnacji z dalszych prac po zakończeniu każdego z ww. etapów. Poza wynagrodzeniem określonym w umowie Deweloper będzie uprawniony do określonego procentowo udziału w zysku netto ze sprzedaży gry w wysokości 23%.
Szacunkowy łączny czas realizacji umowy to 35 miesięcy.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardowych stosowanych w branży gamedev.
Zarząd Spółki zdecydował o publikacji niniejszej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Spółki, pełne wykorzystanie możliwości współpracujących z Emitentem zespołów deweloperskich oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki.

Current Report no. 3/2022

Subject: Conclusion of a significant agreement
Legal basis: Article 17(1) MAR – confidential information
The Management Board of ManyDev Studio SE (the „Company”, „Issuer”) informs that today, i.e. on 20 January 2022, the Company (as „Developer”) and Bingle Games sp. z o.o. in organization with its registered seat in Krakow (as „Publisher”) signed a development agreement for the production of a video game under the working title „The Edge of Collapse”, based on a series of novels under the same title by an author named Kyla Stone (the „Agreement”).
In accordance with the concluded Agreement, the Company will create a game for the PC computer, in a system of milestones, according to the following scheme
for the stages to create the Demo version – PLN 276,000 net,
for the stage to create the Prologue: 324 000 PLN net,
for full version of the game: 1 296 000 PLN net
whereas the Publisher will have the right to resign from further work after completion of each of the above-mentioned stages. Apart from the remuneration specified in the agreement, the Developer will be entitled to a percentage share of the net profit from the sale of the game amounting to 23%.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)The estimated total duration of the Agreement is 35 months.
Other terms of the agreement do not deviate from standard terms used in the gamedev industry.
The Company’s Management decided to publish this information due to the fact that it may have a significant impact on the Company’s financial and asset situation, full utilization of the capabilities of development teams cooperating with the Issuer and a potentially significant impact on the valuation of the Company’s financial instruments.