Raport bieżący nr 25/2022

10.11.2022

English version below

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd spółki ManyDev Studio SE („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości w załączniku do niniejszego raportu listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się dnia 10 listopada 2022 r.

Podstawa prawna przekazania raportu:
Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382).

Załączniki:
zalacznik do rb 25_2022 znaczacy akcjonariusze.docx


Current Report No. 25/2022

Subject: List of shareholders holding more than 5% of votes at the Extraordinary General Meeting

The Management Board of ManyDev Studio SE (the „Company”) hereby makes public, in the appendix to this report, the list of shareholders holding at least 5% of the number of votes at the Extraordinary General Meeting of the Company held on November 10th 2022.

Legal basis for the submission of the report:
Article 70(3) of the Act of 29 July 2005 on public offerings and conditions for the introduction of financial instruments to the organised trading system and on public companies (Journal of Laws 2013, item 1382).

List of attachments:
annex to rb 25_2022 significant shareholders.docx