Raport bieżący nr 24/2022

10.11.2022

English version below

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki ManyDev Studio SE („Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbyło się dnia 10 listopada 2022 r.

Treść wszystkich poddanych pod głosowanie uchwał wraz z wynikami głosowania stanowi Załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Spółka informuje, że:

  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej przewidzianego w punkcie 5 porządku obrad, tj. podjęto uchwałę w sprawie rezygnacji z wyboru tej Komisji.
  2. wszystkie projekty uchwał poddane pod głosowanie NWZ zostały podjęte
  3. do protokołu obrad NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6 – 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:
zalacznik do rb 24_2022 MDS uchwaly podjete na NWZ.docx


Current Report No. 24/2022

Subject: Resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting of the Company

Legal basis: Article 56(1)(2) of the Act on Offering – current and periodic information

The Management Board of ManyDev Studio SE (the „Company”) hereby announces the contents of the resolutions passed by the Extraordinary General Meeting of the Company (the „EGM”) held on November 10th 2022.

The content of all resolutions voted on, together with the results of the voting, is attached to this current report.

At the same time, the Company announces that:

  1. The Extraordinary General Meeting decided to withdraw from the election of the Returning Committee provided for in item 5 of the agenda, i.e. a resolution was adopted to resign from the election of this Committee.
  2. all draft resolutions put to vote at the EGM were adopted;
  3. no objections were raised to the minutes of the EGM;

Detailed legal basis: § 19(1)(6) – (9) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state.

List of attachments:
zalacznik do rb 24_2022 MDS uchwaly podjete na NWZ_ENG.docx