Raport bieżący nr 22/2022

12.10.2022

English version below

Temat: Uchwała Zarządu o zwróceniu się do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały o istnieniu spółki

Postawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd ManyDev Studio SE („Spółka”), informuje, że w związku z powzięciem informacji o tym, że bilans sporządzony przez Zarząd wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, powziął Uchwałę nr 1/10/2022 z dnia 12.10.2022 r. w sprawie zwrócenia się do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały o istnieniu spółki.


Current Report no. 22/2022

Subject: Resolution of the Management Board on requesting the General Meeting to adopt a resolution on the existence of the company

Legal basis: art. 17 (1) MAR – confidential information

The Management Board of ManyDev Studio SE (the „Company”), informs that due to the information that the balance sheet prepared by the Management Board showed a loss exceeding the sum of the supplementary and reserve capital and one third of the share capital, it adopted Resolution No. 1/10/2022 of October 12th, 2022 on requesting the General Meeting to adopt a resolution on the existence of the company.