Raport bieżący nr 21/2022

30.09.2022

English version below

Temat: Złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Komisję Nadzoru Finansowego

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2022 oraz 10/2022 Zarząd ManyDev Studio SE („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, dnia 30 września 2022 r., Spółka złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”).

Current Report no. 21/2022

Subject: Submission of an application for reconsideration of the case by the Polish Financial Supervision Authority

Legal basis: art. 17 (1) MAR – confidential information

With reference to the current report No. 18/2022 and 10/2022, the Management Board of the ManyDev Studio SE (“Company”), hereby informs that today, on September 30th, 2022, the Company applied for reconsideration of the case by the Polish Financial Supervision Authority (“KNF”).