Raport bieżący nr 17/2022

30.06.2022

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd spółki ManyDev Studio SE („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości w załączniku do niniejszego raportu listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 30 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna przekazania raportu:
Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382).


Current Report No. 17/2022

Subject: List of shareholders holding more than 5% of votes at the Annual General Meeting

The Management Board of ManyDev Studio SE (the „Company”) hereby makes public, in the appendix to this report, the list of shareholders holding at least 5% of the number of votes at the Annual General Meeting of the Company held on 30 June 2022.

Legal basis for the submission of the report:
Article 70(3) of the Act of 29 July 2005 on public offerings and conditions for the introduction of financial instruments to the organised trading system and on public companies (Journal of Laws 2013, item 1382).

Załączniki / Attachments