Raport bieżący nr 15/2022

29.06.2022

Temat: Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2020 Zarząd ManyDev Studio SE (dalej jako: „Emitent” lub „Spółka”) informuje o złożeniu w dniu dzisiejszym, tj. 29 czerwca 2022 r. wniosku o zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki, tj. łącznie 21 183 551 (dwudziestu jeden milionów stu ośmiuset trzech tysięcy pięciuset pięćdziesięciu jeden) akcji zwykłych na okaziciela w tym:

  • 4 842 551 (cztery miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
  • 741 000 (siedemset czterdzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G;
  • 14 000 000 (czternaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H;
  • 1 600 000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I (w trakcie rejestracji w KRS).

Emitent zdecydował o odstąpieniu od procedury wprowadzenia akcji do obrotu na rynku Regulowanym GPW w Warszawie S.A. w trybie przewidzianym w art. 1 ust. 5 lit. a Rozporządzenia Prospektowego, gdyż nie pozwala ona na wprowadzenie więcej niż 19,9 % liczby papierów wartościowych dopuszczonych już do obrotu na tym samym rynku regulowanym w okresie 12 miesięcy.

Prospekt zostanie opublikowany na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.


Current report no 15/2022

Subject: Submission of the application for the approval of the prospectus to the Polish Financial Supervision Authority

Legal basis: Art. 56 paragraph 1 point 2 of the Act on Public Offering – current and periodic information

With reference to current report No. 19/2020, the Management Board of ManyDev Studio SE (hereinafter referred to as the „Issuer” or the „Company”) announces that today, i.e. on 29 June 2022 the Issuer submitted an application to the Polish Financial Supervision Authority for approval of the prospectus prepared in connection with the Company’s application for admission to trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange, i.e. a total of 21,183,551 (twenty-one million, one hundred and eight hundred and three thousand, five hundred and fifty-one) ordinary bearer shares in the Company, including:

  • 4,842,551 (four million eight hundred and forty-two thousand five hundred and fifty-one) series F ordinary bearer shares;
  • 741 000 (seven hundred and forty one thousand) G series ordinary bearer shares;
  • 14 000 000 (fourteen million) H series ordinary bearer shares;
  • 1 600 000 (one million six hundred thousand) I series ordinary bearer shares (pending registration in the National Court Register).

The Issuer has decided to abandon the procedure for the introduction of shares to trading on the Regulated Market of the Warsaw Stock Exchange S.A. under the procedure provided in Article 1 paragraph 5(a) of the Prospectus Regulation as it does not allow for the introduction of more than 19.9% of the number of securities already admitted to trading on the same regulated market within 12 months.

The Prospectus will be published on the Company’s website as soon as it has been approved by the Polish Financial Supervision Authority, of which the Company will inform in a separate current report.