Raport bieżący nr 13/2022

23.06.2022

Temat: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie – raport biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ManyDev Studio z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. oraz raportu bieżącego nr 12/2022/K z dnia 17 czerwca 2022 r. informuje, że 22 czerwca 2022 r. otrzymał od biegłego rewidenta „Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach ManyDev Studio SE za rok obrotowy, który zakończył się 31 grudnia 2021 r”.
Raport biegłego rewidenta, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.).

Current report no 13/2022

Subject: Completion of documentation for the Annual General Meeting – auditor’s report on the evaluation of the remuneration report

Legal basis: Article 56 section 1 item 2 of the Offering Act – current and periodic information

Content of the report:

The Management Board of ManyDev Studio SE with its registered office in Warsaw (the „Company”), with reference to current report No. 12/2022 of 3 June 2022 and current report No. 12/2022/K of 17 June 2022, informs that on 22 June 2022 Company received from the auditor „Report of the independent auditor on the performance of services in the scope of evaluation of the remuneration report of ManyDev Studio SE for the financial year which ended on 31 December 2021”.
The auditor’s report referred to above is attached hereto.

Detailed legal basis: § 19 (1) (2) of the Regulation of the Minister of Finance on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state dated March 29, 2018. (Journal of Laws of 2018, item 757).

Załącznik / Attachment:

MDS_2021_Raport-Ocena-sprawozdania-o-wynagrodzeniach.pdf