Raport bieżący nr 12/2022/K

17.06.2022

Temat: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 12/2022

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki ManyDev Studio SE („Spółka”) informuje, że w przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 3 czerwca 2022 r. raporcie bieżącym nr 12/2022 zawierającym informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 r. nie zawarto treści dokumentów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał.

W związku z tym Zarząd Spółki niniejszym uzupełnia korygowany raport o treść dokumentów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, tj.:

  • sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku,
  • sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, obejmującego rok obrotowy 2021,
  • politykę wynagrodzeń.

Pozostałe informacje i dokumenty objęte raportem bieżącym nr 12/2022 nie uległy zmianie.

Szczegółowa podstawa prawna: § 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).


Current report no. 12/2022/K

Subject: Correction of ESPI current report no. 12/2022

Legal basis: Article 56 section 1 item 2 of the Offering Act – current and periodic information

Content of the report:

The Board of Directors of ManyDev Studio SE (the „Company”) informs that the current report No. 12/2022, made public on June 3, 2022, which contains information on convening the Ordinary General Meeting along with the content of draft resolutions which are to be the subject of the Ordinary General Meeting of the Company convened for June 30, 2022, did not include the contents of the documents to be discussed at the General Meeting that are relevant to the resolutions to be adopted.

Therefore, the Management Board of the Company hereby supplements the corrected report with the content of documents to be discussed at the General Meeting, significant for the resolutions to be adopted, i.e:

  • report of the Supervisory Board on its activities in 2021,
  • report on remuneration of the members of the Management Board and the Supervisory Board of the Company, covering the financial year 2021,
  • remuneration policy.

Other information and documents covered by the current report No. 12/2022 did not change.

Detailed legal basis: § 15 (1) of the Regulation of the Minister of Finance on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state dated March 29, 2018. (Journal of Laws of 2018, item 757).


Załączniki/Attachments: