Raport bieżący nr 11/2022

25.04.2022

Temat: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ManyDev Studio SE („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego za 2021 r., którego publikacja zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 2/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r. miała nastąpić 29 kwietnia 2021 r.

Raport roczny za rok 2021 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 28 kwietnia 2022 r.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 80 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

 

Current report no. 11/2022

Subject: Change of the date of publication of the annual report

Legal basis: Article 56 (1) (2) of the Act on Public Offering – current and periodic information

The Management Board of ManyDev Studio SE („the Company”) informs about the change of the date of publication of the annual report for 2021, the publication of which, according to the information contained in the current report No. 2/2022 dated 20 January 2022, was to take place on 29 April 2021.

The annual report for 2021 will be made public on 28 April 2022.

Other dates of publication of periodic reports remain unchanged.

Detailed legal basis:

§ 80 (2) point 1 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws 2018, item 757)