Zgłoszenie sprzeciwów do uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. w dniu 14.05.2014 r.

15.05.2014

Raport bieżący nr 9/2014

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że zgłoszono 3 sprzeciwy do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRĄGOWSKI S.A. w dniu 14 maja 2014 roku, dotyczące następujących uchwał:

1.Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
2.Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2013.
3.Uchwała nr 17 w sprawie zmiany treści Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 11 stycznia 2012 roku.Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.).