Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

30.04.2015

Raport bieżący nr 22/2015

Na podstawie art. 160.4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 30.04.2015 r. otrzymał zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych następującej treści:

” Warszawa, dn.30 kwietnia 2015 roku.

Danuta Grelewicz-Pogórska
ul. Regulska 19 m 4
02-495 Warszawa

Zawiadomienie otrzymują:
Komisja Nadzoru Finansowego
00- 950 Warszawa
Pl. Powstańców Warszawy

Zarząd spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.
ul. Kopernika 36/40
0-924 Warszawa

Temat: Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych AD.DRĄGOWSKI S.A.

Na podstawie art.160 ust.1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku O obrocie instrumentami finansowymi zawiadamiam o zbyciu 5000 akcji spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. Poniżej szczegółowe informacje.
1.Imię i nazwisko osobo obowiązanej, dokonującej transakcji zbycia- Danuta Grelewicz-Pogórska.
2. Wskazanie więzi prawnej osoby obowiązanej z emitentem- Członek Zarządu.
3. wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego transakcja dotyczy-akcje AD.DRĄGOWSKI S.A.
4.Opis transakcji- data 29 kwietnia 2015 roku, rodzaj transakcji –sprzedaż. Wolumen 5000 akcji,
2000 akcji w cenie 7,30 zł i 3000 akcji w cenie 7,50 złotego. Średnia cena – 7,42zł.
5.Miejsce transakcji – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Tryb zawarcia transakcji-dnia 29 kwietnia , sprzedaż 5000 akcji, zlecenia w notowaniach jednolitych, średnia sprzedaży, cena – 7,42 zł.
7. Data i miejsce sporządzenia informacji: Warszawa 30 kwietnia 2015 roku.

Danuta Gralewicz-Pogórska”