Zawarcie porozumienia o częściowym wykupie obligacji oraz informacja o rozliczeniu znaczącej umowy

07.09.2017

Raport bieżący nr 50/2017

Zarząd spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku, informuje, że w dniu 07.09.2017 r. Emitent na podstawie Porozumienia o wcześniejszym wykupie obligacji zawartego ze spółką RACZAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , spółka RACZAM Sp. z o.o. dokonała wykupu 213 _dwieście trzynaście_ Obligacji serii A znajdujących się w posiadaniu Emitenta. Rozliczenie transakcji nastąpiło na podstawie Porozumienia o kompensacie wzajemnych zobowiązań zawartego w dniu 07.09.2017 r. pomiędzy Emitentem a spółką RACZAM Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2017 Emitent informuje, że w dniu 07.09.2017r. spółka RACZAM Sp. z o.o. na mocy wzajemnego Porozumienia dokonała wykupu 213 _dwieście trzynaście_ Obligacji serii A znajdujących się w posiadaniu Emitenta. Łączna wartość Obligacji serii A spółki RACZAM Sp. o.o. objętych wykupem wynosi 1.065.000 zł _jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych_. Emitent informuje, iż pozostałe będące w jego posiadaniu 1383 _jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt trzy_ Obligacje serii A zostaną wykupione zgodnie z warunkami emisji tj. w dniu 31.12.2018 r.

Kwota wykupu 213 _dwieście trzynaście_ Obligacji serii A w wysokości 1.065.000 zł _jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych_ powiększona została o należne na dzień 07.09.2017 r. Emitentowi odsetki wobec czego należna Emitentowi z tytułu wcześniejszego wykupu 213 _dwieście trzynaście_ Obligacji serii A kwota wyniosła łącznie 1.095.930,23 zł _jeden milion dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 23/100_. Cena wykupu została rozliczona na warunkach określonych w Porozumieniu o kompensacie wzajemnych zobowiązań, o którym mowa poniżej zawartym między Emitentem a RACZAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 07.09.2017 r.

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 30/2017 oraz nr 19/2017 Emitent informuje również, że na mocy Porozumienia o kompensacie wzajemnych zobowiązań z dnia 07.09.2017r. zawartego ze spółką RACZAM Sp. z o.o. strony dokonały potrącenia wzajemnych roszczeń na zasadach określonych poniżej:
1. zobowiązanie spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. do zapłaty na rzecz spółki RACZAM Sp. z o.o. kwoty nabycia 1.500.000 _jeden milion pięćset tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. za cenę 0,69 zł. _sześćdziesiąt dziewięć groszy_ za jedną akcję wraz z odsetkami za opóźnienie wyliczonymi na dzień 07.09.2017 r. w łącznej kwocie 1.063.015,89 zł _jeden milion sześćdziesiąt trzy tysiące piętnaście złotych 89/100_ umarza się w całości.
2. zobowiązanie spółki RACZAM Sp. z o.o. do zapłaty na rzecz spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. kwoty wykupu _bez należnych odsetek z tytułu wcześniejszego wykupu Obligacji serii A 213 _dwieście trzynaście_ Obligacji serii A w wysokości 1.065.000 zł _jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych_ umarza się do kwoty 1.984,11 zł _jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 11/100_.

Spółka RACZAM Sp. z o.o. zobowiązała się w terminie siedmiu dni od daty podpisania Porozumienia o kompensacie wzajemnych zobowiązań dokonać zapłaty pozostałej kwoty 1.984,11 zł _jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 11/100_ na rachunek bankowy Emitenta. Ponadto, spółka RACZAM Sp. z o.o. zobowiązała się w termie do dnia 31.12.2018 r. tj. do dnia wykupu pozostałych 1383 _jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt trzy_ Obligacji serii A zgodnie z warunkami ich emisji, do uiszczenia kwoty odsetek w wysokości 30.930,23 zł _trzydzieści tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 23/100_ należnych Emitentowi z tytułu wcześniejszego tj. w dniu 07.09.2017 r. wykupu 213 _dwieście trzynaście_ Obligacji Serii A.

Treść Porozumienia o kompensacie wzajemnych zobowiązań nie wypływa na zobowiązania Stron wynikające z pozostałych 1383 _jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt trzy_ Obligacji serii A wyemitowanych przez RACZAM Sp. z o.o. i objętych przez Emitenta.

Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem a spółką RACZAM Sp. z o.o. w Warszawie nie zachodzą powiązania osobowe. Emitent informuje, że spółka RACZAM Sp. z o.o. w Warszawie jest większościowym akcjonariuszem Emitenta.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu