Wybór biegłego rewidenta

21.01.2016

Raport bieżący nr 6/2016

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że na posiedzeniu w dniu 21.01.2016r. Rada Nadzorcza Spółki jako podmiot uprawniony do dokonania wyboru biegłego do badania sprawozdań Spółki postanowiła dokonać wyboru podmiotu PKF Consult Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie 02-695 przy ul. Orzycka 6 lok. 1B. KRS 0000579479; NIP 521-052-77-10; REGON 010143080 wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 477 do przeprowadzenia badania sprawozdania rocznego spółki za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

Emitent informuje, że korzystał z usług podmiotu PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000034774) w zakresie badania sprawozdania finansowego za rok 2014, w zakresie przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2014r., oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2015r. Emitent wyjaśnia, że wybrany w dniu 21.01.2016r. podmiot PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. (KRS 0000579479) jest podmiotem, który powstał na skutek przekształcenia spółki PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na czas wykonania jej przedmiotu.