Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii A2

30.07.2015

Raport bieżący nr 54/2015

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 30.07.2015r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na wniosek Emitenta podjął uchwałę w przedmiocie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku równoległym 97.700 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 Spółki.
Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z §19 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 97.700 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 spółki Platynowe Inwestycje S.A., o wartości nominalnej 7,50 zł każda.
Na podstawie §38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 03.08.2015r, w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym wyżej wymienione akcje Emitenta pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 03.08.2015r rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLADDRG00015”.

Załączniki: