Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

29.05.2015

Raport bieżący nr 37/2015

Zarząd Emitenta niniejszym informuje, że w dniu 28 maja 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2015r.
Zarząd informuje, że załączona treść Statutu Spółki wejdzie w życie z dniem jego rejestracji przez Krajowy rejestr Sądowy.

Załącznik: