Stanowisko Emitenta w sprawie nieuzasadnionego zdaniem Spółki zawieszenia notowań

03.11.2015

Raport bieżący nr 82/2015

Zarząd Emitenta w związku z Uchwałą Nr 1103/2015 Zarządu GPW z dnia 3 listopada 2015 roku, dużym zainteresowaniem mediów oraz inwestorów, stoi na stanowisku, że sankcja w postaci zawieszenia obrotu jego akcjami na maksymalny dopuszczalny prawem okres jednego miesiąca, tj. do dnia 3 grudnia 2015 roku jest nieuzasadniona, sroga, przykra i krzywdząca dla Emitenta oraz innych uczestników rynku kapitałowego, w tym w szczególności dla inwestorów indywidualnych.

Skierowane przez KNF do Zarządu GPW żądanie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta w trybie art. 20 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi naraża Emitenta jako spółkę publiczną na utratę zaufania.

Przepis § 30 ust. 2 Regulaminu GPW nakłada z kolei na Zarząd GPW obowiązek podjęcia uchwały o zawieszeniu obrotu akcjami, w sytuacji kiedy KNF wystosuje przedmiotowe żądanie. W konsekwencji Zarząd GPW nie mógł postąpić inaczej i był zmuszony podjąć uchwałę o zawieszeniu obrotu akcjami Emitenta.

Wprowadza to niestety złowieszczy precedens przeczący fundamentalnym zasadom demokratycznego państwa prawa. Polega on na strofowaniu przez KNF uprawnionych działań sądu rejestrowego opartych o właściwe przepisy, z którymi KNF merytorycznie się nie zgadza i poddaje je w wątpliwość.

Dla porządku Zarząd Emitenta przypomina, że w obowiązującym systemie prawnym poglądy prawne KNF nie stanowią źródła prawa i nie są formalnie wiążące ani dla sądów powszechnych, ani dla GPW.

W komunikacie z dnia 3 listopada 2015 roku zatytułowanym „Działania KNF w sprawie spółki Platynowe Inwestycje” KNF kwestionuje skuteczność ostatniego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta (odesłanie do przedmiotowego komunikatu:
http://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/Dzialania_KNF_Platynowe_Inwestycje.html).

Emitent o zamiarach i wszystkich wymaganych prawem aspektach ostatniego podwyższenia kapitału zakładowego informował w sposób wysoce transparentny.

Przedmiotowe kroki KNF są zaskakujące, nieuprawnione, bezpodstawne i zdaniem Zarządu Emitenta nie zasługują na uwzględnienie w postępowaniu sądowym, do którego Przewodniczący KNF zgodnie z treścią powołanego komunikatu przystąpił.

Zarząd Emitenta uważa, że postanowienie Referendarza Sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19 października 2015 roku dotyczące wpisu zmian w Statucie Emitenta m.in. dotyczących ostatniego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta było prawnie uzasadnione i merytorycznie słuszne.

Respektując w pełni ustawowe uprawnienia nadzorcze Przewodniczącego KNF – nie uprzedzając przy tym ewentualnego rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego w Warszawie XX Wydziału Gospodarczego w sprawie zaskarżenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 25 września 2015 roku – Zarząd Emitenta wierzy w pomyślne dla Emitenta zakończenie tego sporu sądowego. Wg stanu na dzień 3 listopada 2015 roku Emitent nie otrzymał jeszcze żadnego pisma procesowego w rzeczonej sprawie.

Zarząd Emitenta sprzeciwia się też słuszności wszczętego w dniu 30 października 2015 roku przez KNF postępowania administracyjnego w przedmiocie żądania od Zarządu GPW wykluczenia z obrotu akcji Emitenta. Postępowanie to uważa za pozbawione elementarnej racjonalności i za naruszające materialne interesy samego Emitenta, GPW, jak i inwestorów.