Rejestracja zmian Statutu Spółki – zmiana nazwy Spółki

30.06.2015

Raport bieżący nr 45/2015

Zarząd spółki Platynowe Inwestycje S.A. – uprzednio AD.DRĄGOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 30.06.2015 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 30.06.2015 r. zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS w dniu 30.06.2015 r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.05.2015r.

Z odpisu aktualnego KRS Spółki wynika, że Sąd Rejestrowy dokonał zmian zgodnie z treścią wniosku Emitenta.

W związku z rejestracją zmian Statutu Spółki zmianie uległa nazwa spółki – z dotychczasowej AD.DRĄGOWSKI S.A. w Warszawie na Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie.

Emitent informuje, że zgodnie z treścią Uchwał nr 18 i 26 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta Sąd Rejestrowy dokonał zmian Statutu Spółki objętych tymi uchwałami w zakresie:
– zmiana § 1, zmiana § 6, zmiana § 7.3, zmiana § 8.6, zmiana § 9.6, zmiana § 11.1, zmiana § 11.2, zmiana § 11.4, zmiana § 12.1, zmiana § 13.2 Statutu Spółki oraz dodano § 13.6a, § 13.6b, § 13.6c, § 13.8 Statutu Spółki.

Emitent informuje również, że zgodnie z postanowieniami uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.05.2015r. Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji zmian w organach Spółki, tj. rejestracji Prezesa Zarządu Spółki Pana Mateusza Kierzkowskiego, Członków Rady Nadzorczej Spółki której aktualny skład to: Koralewski Kamil Konrad, Liashkova Ina, Studzińska Eliza Sylwia, Zawitowska Gabriela Mariola, Gujgo Agnieszka. Na wniosek Emitenta również wykreślono prokurenta.

Emitent poniżej podaje treść zmienionych na mocy uchwał nr 18 oraz 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.05.2014r. postanowień Statutu Spółki:

§1.
Spółka jest prowadzona pod Firmą „Platynowe Inwestycje” Spółka Akcyjna. Spółka ma prawo używać firmy w skrócie: „Platynowe Inwestycje” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego§ 6.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z)
2) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z)
3) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z)
4) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z)
5) Handel energia elektryczna (35.14.Z)
6) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodna, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z)
7) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z)
8) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z) 9) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
10) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z)
11) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)
12) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
13) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)
14) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)
15) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)
16) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z)

§7.3.
Kapitał akcyjny dzieli się na:
– akcje serii A w ilości 895.000 (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja, które dzielą się na:
– akcje serii A1 w ilości 651.000 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych od numeru 000.001 do numeru 651.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja; oraz
– akcje serii A2 w ilości 244.000 (dwieście czterdzieści cztery tysiące) akcji na okaziciela od numeru 651.001 do numeru 895.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja;
– akcje serii B w ilości 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 00.001 do numeru 40.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja;
– akcje serii C w ilości 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 110.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
– akcje serii D w ilości 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 200.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja.
– akcje serii E w ilości 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

§8.6.
Zastaw akcji Spółki nie wymaga zgody Zarządu.

§9.6.
Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje. Liczbę, rodzaj, warunki nabycia lub/i zamiany na akcje oraz zakres uprawnień Zarządu określa uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§11.1.
Zarząd Spółki jest jednoosobowy lub wieloosobowy. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

§11.2.
Prezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, na okres pięcioletniej kadencji.

§11.4.
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu, a w pozostałych wypadkach dwóch członków Zarządu, albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§12.1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na okres pięcioletniej kadencji. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.

§13.2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd corocznie nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia przez uprawnione, zgodnie z przepisami, podmioty oraz ustalanie porządku obrad dokonywane jest na podstawie regulacji zawartych w Kodeksie spółek handlowych.

§13.6a.
Do nabycia lub zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.

§13.6b.
Emisja obligacji innych niż obligacje zamienne należy do kompetencji Zarządu Spółki.

§13.6c.
Przedmiot działalności Spółki może zostać zmieniony bez obowiązku wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§13.8.
Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje również aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.

Załączniki:
Statut Platynowe Inwestycje SA wersja jednolita. pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
Mateusz Kierzkowski – Prezes Zarządu

Załączniki: