Rejestracja przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

02.08.2013

Raport bieżący nr 12/2013

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 01.08.2013 roku powziął wiadomość o tym, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (postanowienie Sądu z dnia 10.07.2013 r., sygn. akt: WA.XII NS-REJ.KRS/029603/13/472), na podstawie Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 4.612.500 złotych (słownie: cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy pięćset złotych) w drodze zmniejszenia wartości nominalnej jednej akcji do kwoty 0,75 złotego, z kwoty 1 złoty oraz w sprawie zmiany Statutu, dokonał rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
Wysokość kapitału zakładowego Spółki po zarejestrowaniu jego zmiany wynosi 13.837.500,- zł i dzieli się na 18.450.000 akcji o wartości nominalnej 0,75 zł każda akcja.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego, wynosi 27.120.000 głosów.
Struktura kapitału zakładowego AD.DRĄGOWSKI S.A. po rejestracji zmian przedstawia się następująco:

– 8.950.000 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A, które dzielą się na:
– 7.570.000 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 od numeru 0.000.001 do numeru 7.570.000, co stanowi 54,71% kapitału zakładowego Spółki oraz 15.140.000 głosów, co stanowi 55,83% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
– 1.380.000 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 od numeru 7.570.001 do numeru 8.950.000, co stanowi 9,97% kapitału zakładowego Spółki oraz 1.380.000 głosów, co stanowi 5,09% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
– 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B od numeru 000.001 do numeru 400.000, co stanowi 2,89% kapitału zakładowego Spółki oraz 400.000 głosów, co stanowi 1,47% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
– 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C od numeru 0.000.001 do numeru 1.100.000, co stanowi 7,95% kapitału zakładowego Spółki oraz 2.200.000 głosów, co stanowi 8,11% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
– 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii D od numeru 0.000.001 do numeru 2.000.000, co stanowi 14,45% kapitału zakładowego Spółki oraz 2.000.000 głosów, co stanowi 7,37% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
– 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii E od numeru 0.000.001 do numeru 6.000.000, co stanowi 43,36% kapitału zakładowego Spółki oraz 6.000.000 głosów, co stanowi 22,12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 9 i § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.