Raport półroczny P 2020

18.09.2020

Raport półroczny P 2020

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 1728 0 403
II. Koszt własny sprzedaży 0 1012 0 236
III. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej -83 572 -19 133
IV. Zysk _strata_ brutto -83 572 -19 133
V. Zysk _strata_ netto -85 571 -19 133
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 7 000 000 9 700 000 7 000 000 9 700 000
VII. Zysk _strata_ netto na akcję zwykłą _zł/euro_ 0 0 0 0
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -54 1 421 -12 331
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 -1216 -0,23 -284

Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu