Raport kwartalny SA-Q 1/2020

15.05.2020

Raport kwartalny SA-Q 1/2020

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 447 0 0
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -34 77 -8 18
III. Zysk _strata_ brutto -34 76 -8 17
IV. Zysk _strata_ netto -34 76 -8 18
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -32 -66 -7 -15
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 172 0 40
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -32 106 -7 25
IX. Aktywa razem 56 90 12 21
X. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 37 37 8 9
XII. Kapitał własny 19 53 4 12
XIII. Kapitał zakładowy 833 833 183 196
XIV. Liczba akcji _w szt._ 9 700 000 9 700 000 9 700 000 9 700 000
XV. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 0 0 0 0
XVI. Rozwodniony zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 0 0 0 0
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 0 0,01 0 0
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EUR_ 0 0 0 0

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu