Raport bieżący nr 5/2023

30.03.2023

Temat: Korekta raportu jednostkowego za III kwartał 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ManyDev Studio SE („Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu jednostkowego za III kwartał 2022 r. („Raport”), opublikowanego przez Spółkę raportem ESPI w dniu 22.11.2022 r. Korekty obejmują:

 1. Punkt 1.1. raportu – Skrócone śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej.
 2. Punkt 1.4. raportu – Skrócony śródroczny rachunek przepływów pieniężnych.
 3. Punkt 3.2. raportu – Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego.
 4. Punkt 4.1. raportu – Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje sprawozdania finansowego (również przeliczone na EURO).
 5. Punkt 4.2. raportu –Informacje o korektach z tytułu rezerw, rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz dokonane odpisy aktualizujące wartość składników aktywów.
 6. Punkt 4.3. raportu – Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i danych porównywalnych, a uprzednio sporządzonym i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.
 7. Punkt 4.7. raportu – Wartości niematerialne.
 8. Punkt 4.17. raportu – Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności emitenta lub jego jednostki zależnej, ze wskazaniem przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta.
 9. Punkt 4.27 raportu – Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta
 10. Punkt 4.31 raportu – Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólniej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.
 11. Punkt 4.34 raportu – Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału
 12. Punkt 4.35 raportu – Czynniki ryzyka i zagrożeń.

Przyczyną dokonania korekty są zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego wydane w związku z prowadzeniem nadzoru nad wykonywaniem obowiązków informacyjnych emitentów i analizą śródrocznego sprawozdania finansowego za III kwartał 2022 r. Spółki oraz nawiązujące do postępowania wszczętego wnioskiem z dnia 29 czerwca 2022 r. o zatwierdzenie prospektu (postępowanie prospektowe).

Zalecenia polegają na skorygowaniu śródrocznego sprawozdania finansowego za III kwartał 2022 r. w trybie § 15 ust. 4 Rozporządzenia ws. Informacji bieżących i okresowych poprzez ujęcie i prezentację nakładów ponoszonych na wytworzenie gier komputerowych zgodnie z postanowieniami MSR 38.

Pełna treść raportu jednostkowego za III kwartał 2022 r. przed korektą oraz pełna treść raportu po korekcie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757) (dalej: Rozporządzenie ws. Informacji bieżących i okresowych).