Raport bieżący nr 42/2021

23.12.2021

Temat: Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 32/2020, 15/2021, 24/2021, 26/2021, 28/2021, 40/2021, 41/2021 ManyDev Studio SE („Spółka”) niniejszym informuje, że  dniu 23 grudnia 2021 roku 14 000 000 akcji serii H zostało zapisane na rachunkach papierów wartościowych Playway S.A., Bartosza Graś, Marka Parzyńskiego oraz Piotra Karbowskiego. Zapisanie akcji serii H na rachunkach stanowiło odpowiednik wydania dokumentów akcji w rozumieniu art. 451 § 2 zd. drugie Kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym, stosownie do art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z dniem zapisania na odpowiednich rachunkach papierów wartościowych powyższych akcji Spółki, objętych przez akcjonariuszy w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 280 000 EURO.

Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 420 000 EURO i dzieli się na 21 000 000 akcji o wartości nominalnej 0,02 EURO każda.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 21 000 000.