Raport bieżący nr 1/2023

11.01.2023

Temat: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku.

Raport roczny za rok 2022 Emitent opublikuje w dniu 20.04.2023 r. (czwartek).

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2023 w następujących datach:

Jednostkowy raport za I kwartał 2023 r. w dniu 25.05.2023 r. (czwartek).

Jednostkowy raport za III kwartał 2023 r. w dniu 23.11.2023 r. (czwartek).

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2023 r. zostanie opublikowany przez Spółkę w dniu 28.09.2023 r. (czwartek).

Emitent informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2022 oraz za II kwartał roku 2023.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuję, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)